Κρημνός pedicled TRAMΜισχωτός εγκάρσιος μυοδερματικός κρημνός ορθού κοιλιακού μυός (pedicled TRAM)
Ο κρημνός αυτός αποτελείται από όλα τα στρώματα του κοιλιακού τοιχώματος (δέρμα, υποδόριο, περιτονία και μύ), περιστρέφεται στην αιμάτωση του και μεταφέρεται μέσω υποδορίου τούνελ στην περιοχή του μαστού. Η μεταφορά αυτού του κρημνού που δεν χρειάζεται μικροχειρουργικές τεχνικές, αποτέλεσε το βασικό όπλο στη αποκατάσταση του μαστού για 3 δεκαετίες, εντούτις συνοδεύεται από νοσηρότητα λόγω της απώλειας του μυός. Επίσης υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος και σχήμα του ανακατασκευασμένου μαστού λόγω μειωμένης αιμάτωσης του μισχωτού κρημνού. Δεν αποτελεί μέθοδο εκλογής στα εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης μαστού πλέον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Tsoutsos D, Gravvanis A, Kakagia D, Ghali S, Papalois A. Preservation of
venous outflow improves transverse rectus abdominis musculocutaneous flap
survival following vascular delay. Acta Chir Plast. 2009;51(1):11-4. PubMed PMID:
19642331.
2. Tsoutsos D, Kakagia D, Gravvanis A, Iconomou T, Tsagkarakis M, Zogogiannis I,
Dimitriou V. Upper cervicothoracic sympathetic block increases blood supply of
unipedicled TRAM flap. Ann Plast Surg. 2008 Sep;61(3):247-51. PubMed PMID:
18724121.