Κρημνός Muscle-sparing TRAMΕλεύθερος Κρημνός διατήρησης του Ορθού κοιλιακού μυός (Muscle-sparing TRAM flap)

Εάν το μέγεθος των διατιτραινόντων αγγείων δεν είναι ικανοποιητικό τότε συμπεριλαμβάνεται μικρό τμήμα του κοιλιακού μυός έτσι ωστε να εξασφαλιστεί η καλή αιμάτωση του κρημνού. Επειδή θυσιάζεται και απονευρώνεται μικρό τμήμα του ορθού κοιλιακού μυός μειώνεται δραματικά το ποσοστό κηλών και αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος (επιπλοκές του μισχωτού

TRAM κρημνού). Επίσης απαιτεί ειδική εκπαίδευση και εμπειρία του χειρουργού, και χειρουργικό χρόνο που κυμαίνεται από 6-8 ώρες