Κρημνός DIEPΕλεύθερος Κρημνός DIEP (Deep inferior Epigastric Perforator)

Ο κρημνός αυτός αποτελείται μόνο από δέρμα και υποδόριο ιστό. Στην ουσία αποτελεί το τμήμα της κατώτερης κοιλιάς που αφαιρείται σε μια αισθητική κοιλιοπλαστική. Η αιμάτωσή του βασίζεται σε ένα διατιτραίνων αγγείο, το οποιό παρασκευάζεται δια του κοιλιακού μυός έως την έκφυσή του από τα κάτω επιγάστρια αγγεία.

O κρημνός DIEP είναι η χρυσή μέθοδος αποκατάστασης μαστού σήμερα καθώς εξασφαλίζει άριστα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα, ενώ συνοδεύεται από μηδαμινή νοσηρότητα. Απαιτεί βέβαια ειδική εκπαίδευση και εμπειρία του χειρουργού, και χειρουργικό χρόνο που κυμαίνεται από 6-8 ώρες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Gravvanis A, Smith RW. Shaping the breast in secondary microsurgical breast
reconstruction: Single- vs. two-esthetic unit reconstruction. Microsurgery. 2010
Jun 14. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20853326.
2. Gravvanis A, Tsoutsos D, Papalois A, Karabinis A, Dimitriou V, Karakitsos D.
The retrograde limb of the internal mammary vein in the swine model: a sufficient
outflow option in free tissue transfer. Plast Reconstr Surg. 2010
Apr;125(4):1298-9; author reply 1299. PubMed PMID: 20335891.
3. Gravvanis A, Dionyssiou DD, Chandrasekharan L, Francis I, Smith RW.
Paramuscular and paraneural perforators in DIEAP flaps: radiographic findings and
clinical application. Ann Plast Surg. 2009 Dec;63(6):610-5. PubMed PMID:
19816152.
4. Gravvanis A, Dionyssiou DD, Chandrasekharan L, Francis I, Smith RW. Avoiding
denervation of rectus abdominis in DIEP flap harvest: the importance of
paraneural perforators. Plast Reconstr Surg. 2009 Apr;123(4):1395-7; author reply
1397-8. PubMed PMID: 19337113.
5. Gravvanis A, Caulfield RH, Ramakrishnan V, Niranjan N. Recipient vessel
exposure in the axilla during microvascular breast reconstruction. J Reconstr
Microsurg. 2008 Nov;24(8):595-8. Epub 2008 Sep 29. PubMed PMID: 18825616.
6. Gravvanis A, Caulfield RH, Ramakrishnan V, Niranjan N. A simple innovation to
improve recipient vessel exposure in the axilla during microvascular breast
reconstruction with DIEAP flap. Microsurgery. 2008;28(4):301-2. PubMed PMID:
18381658.
7. Gravvanis A, Niranjan NS. Retrograde dissection of the vascular pedicle of
deep inferior epigastric artery perforator (DIEAP) flap. Ann Plast Surg. 2008
Apr;60(4):395-7. PubMed PMID: 18362567.